Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

W skali nadleśnictwa przeważającymi siedliskowymi typami lasu są: LMśw  (34,15%), BMśw  (24,50%) oraz  Bśw (24,46%) z dominującym udziałem sosny. Udział gatunków liściastych stale rośnie w młodszych klasach wieku spowodowane jest to realizacją założonych celów hodowlanych – przebudową drzewostanów sosnowych i dostosowaniem składów gatunkowych upraw do potencjalnych możliwości produkcyjnych siedlisk. Średni wiek drzewostanów to 57 lat, a przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 253 m2/ha.

Siedliska leśne wg grup żyzności:
borowe:    7402,51 ha        51,77 %
lasowe:    6897,38 ha        48,23 %

Udział powierzchni siedliskowych typów lasu w nadleśnictwieSiedliska leśne wg uwilgotnienia:
suche:        0,85 ha            0,01 %
świeże:        12462,62 ha        87,15 %
wilgotne:    1366,43 ha        9,55 %
bagienne:    469,99 ha        3,26 %

Lasy wg funkcji:
rezerwaty przyrody:     102,97 ha    0,72 %   
lasy ochronne:        3354,01 ha    23,45 %
lasy gospodarcze:    10842,91 ha     75,83 %

Wieki rębności dla poszczególnych gatunków:

-So                                       100 lat,

-Db, Js                                  120 lat,

-Św, Brz, Ol, Gb                      80 lat,

-Os, Ak, Ol odr., Gb odr.         50 lat,

-Tp, Wb                                           40 lat.

Udział panujących gatunków drzew:

Gatunek              Udział pow.(%)                Udział miąższościowy (%)

So                       78,49                                     81,20

Md                        1,04                                      0,66

Św                        0,55                                      0,32

Db                         9,05                                      8,68

Db c                       0,08                                      0,03

Kl                           0,01                                      0,00

Jw.                         0,01                                      0,00

                           0,04                                      0,04

Gb                          0,17                                      0,13

Brz                         4,54                                      3,31

Ol                           5,86                                      5,53

Ak                          0,04                                       0,01

Tp                          0,03                                       0,02

                          0,09                                       0,07

 

Udział powierzchniowy drzewostanów w klasach i podklasach wieku:

Klasa wieku

Udział powierzchniowy drzewostanów

(ha)

(%)

Ia

620,25

4,4

Ib

772,29

5,5

IIa

1200,98

8,5

IIb

1338,79

9,5

IIIa

1411,65

10,0

IIIb

2911,91

20,6

IVa

2224,74

15,7

IVb

1502,83

10,6

Va

1292,09

9,1

Vb

285,43

2,0

VI

168,47

1,2

VII

19,95

0,1

VIII i st.

16,25

0,1

KO

349,86

2,5

KDO

19,64

0,1

Razem

14135,13

100