Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa Dobieszyn znajdują się cztery rezerwaty przyrody o charakterze leśnym, w których wyznaczono ochronę czynną (w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Rezerwaty te nie posiadają aktualnych planów ochrony, ani planów zadań ochronnych.

Rezerwat przyrody„Majdan" – został utworzony w 1990 r.  na podstawie Zarządzenia MOŚ,ZNi L z dnia 25 czerwca 1990 r. w celu zachowania zbiorowisk łęgowych oraz gradu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami pochodzenia naturalnego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 50,79 ha, w tym grunty związane z gospodarką leśną stanowią 0,99 ha (nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniej rewizji planu urządzenia lasu). Natomiast w stosunku do aktu prawnego powołującego rezerwat różnica wynosi +0,19 ha i jest związana z nowym pomiarem geodezyjnym. W rezerwacie wyznaczono siedlisko LMw. Zagrożeniem dla zbiorowisk roślinnych na tym terenie jest obserwowana od wielu lat tendencja obniżania się poziomu wód gruntowych, co w efekcie powoduje przesuszanie gleb i przekształcanie się siedlisk w kierunku gradów.

Rezerwat przyrody „Starodrzew Dobieszyński" - został utworzony w 1990 r. Zarządzeniem MOŚ,ZN i L z dnia 25 czerwca 1990 r. w celu zachowania unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej. Drzewostan jak sama nazwa mówi obejmuje starodrzew dębowo-sosnowy naturalnego pochodzenia na siedlisku LMśw, część drzewostanu posiada dwupiętrową budowę. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 9,18 ha, w tym nieużytek – bagno 0,59 ha, grunty związane z gospodarką leśną stanowią 0,13 ha.

Rezerwat przyrody „Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego" – został utworzony w 2006 r. Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 8 sierpnia 2006 r. w celu zachowania naturalnych gradów typowych (Tilio-Carpinetum typicum). Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 17,20 ha, w tym grunty związane z gospodarką leśna stanowią 0,31 ha. Dominującym siedliskiem leśnym jest tu  Lśw, ponadto wyszczególniono siedlisko BMśw, Lw i LMw.

Rezerwat przyrody „Olszyny" – został utworzony w 1980 r. Zarządzeniem MLiPD z dnia 11 sierpnia 1980 r. w celu zachowania unikalnego, fragmentu lasu łęgowego pochodzenia naturalnego, z udziałem jawora na granicy jego zasięgu. Nazwa rezerwatu pochodzi od całego kompleksu olsów i olsów jesionowych, w którym leży rezerwat. Kompleks ten jest pozostałością po dawnej Puszczy Stromieckiej. Całkowita powierzchnia rezerwatu wynosi 28,88 ha, w tym grunty związane z gospodarką leśną stanowią 1,06 ha.