Rezerwaty przyrody

Na obszarze Nadleśnictwa Dobieszyn znajdują się cztery rezerwaty przyrody o charakterze leśnym, w których wyznaczono ochronę czynną (w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.). Rezerwaty te nie posiadają aktualnych planów ochrony, ani planów zadań ochronnych.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (OChKDPiD) – został ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z 28.06.1983r., zaktualizowany późniejszymi rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego.

Obszary Natura 2000

Sieć ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony wybranych elementów przyrody przyjętym przez kraje Unii Europejskiej jako jedno z narzędzi realizacji tzw. „konwencji berneńskiej”.

Pomniki przyrody

W zarządzie Lasów Państwowych na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn znajdują się 32 pomniki przyrody, w tym jeden głaz narzutowy.